سه‌شنبه، 5 دسامبر 2023، 11:20
سایت: چهل و چهار روز خودشناسی
درس: چهل و چهار روز خودشناسی (44tage)
واژه‌نامه: راهنمای کلمات
م

مکانیسم

توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدیده ، ساز و کار.