پرش به محتوای اصلی

مکانیسم

توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدیده ، ساز و کار.

» مفاهیم پایه